De Erasmushogeschool Brussel – Opleiding Sociaal werk, verrichte in het kader van Move It Kanal van begin 2016 tot voorjaar 2017 een kwalitatief onderzoek naar de cultuurbeleving van jongeren in de Brusselse Kanaalzone. De onderzoeksresultaten werden samengevat in een rapport.

In een eerste onderzoeksfase ondervroeg de onderzoekster Hanne Stevens 55 jongeren tussen 11 en 22 jaar, die wonen of een groot deel van hun vrije tijd doorbrengen in de Kanaalzone. Dit gebeurde aan de hand van observaties, focusgroepen en individuele interviews op straat, in scholen en culturele en jeugdwerkorganisaties. We wilden weten op welke manier deze jongeren cultuur beleven. Zowel hun actieve cultuurparticipatie, waarbij ze zelf cultuur maken en creëren, als hun passieve participatie waarbij ze al gecreëerde cultuur consumeren, werden onderzocht.

Naast de jongeren werden ook cultuurwerkers, jeugdwerkers en leerkrachten bevraagd. Dit gebeurde aan de hand van individuele diepte-interviews en focusgroepen. We wilden weten op welke manier ze in de Brusselse Kanaalzone werken rond cultuur met jongeren. Verder vroegen we aan alle betrokkenen welke kansen en drempels zij zien met betrekking tot de cultuurparticipatie van jongeren.

Hanne Stevens en Dr. Bart Claes, onderzoekers van de Opleiding Sociaal Werk, bundelden de belangrijkste resultaten die voortkomen uit de bevraging van de jongeren, de cultuur- en jeugdwerkers en leerkrachten, en formuleren enkele concrete tips en tricks voor professionals in dit rapport.

In Move It Kanal: over cultuur en jongeren in de kanaalzone vind je nog meer inzichten, praktijkverhalen en handige tools. Download/bestel de publicatie voor meer inspiratie!

--

Het project Move It Kanal, geleid door Lasso en de Erasmushogeschool Brussel, is opgezet in het kader van het operationele EFRO programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit kader is bijna 2,1 miljoen euro in het project geïnvesteerd, waarvan 50% door de Europese overheid en 50% door het Gewest wordt gedragen. De doelstelling van de EFRO-programmering is om de culturele participatie van jongeren in het kanaalgebied te versterken.

EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een instrument voor het Europese regionale beleid dat nieuwe mogelijkheden wil bieden aan Europese burgers en dat de kloof tussen de levensstandaard in de verschillende regio's wil dichten. Het vormt een investerings- en solidariteitsmechanisme van de EU dat dankzij Europese en regionale investeringen ons dagelijkse leven beïnvloedt.

Het project wordt ondersteund in cofinanciering met de VGC.