In het kader van Move It Kanal organiseerde Lasso op 7 maart 2017 een eerste Meet & Greet. Tijdens dit netwerkmoment gingen we op stap in Kuregem, met een kleine groep praktijkwerkers uit de cultuursector, het onderwijs en de jeugdsector. Samen bezochten we CEFA (Centrum voor Onderwijs en Alternerend Leren) en La Boutique Culturelle. In dit artikel lees je het verslag van deze informele ontmoeting, waar kennismaking en uitwisseling op het vlak van cultuur en jongeren in de Brusselse Kanaalzone centraal stonden.

CEFA

We startten de namiddag in het CEFA in Anderlecht. Dit centrum voor onderwijs en alternerend leren is een structuur voor verschillende middelbare scholen van de tweede en derdegraad technisch onderwijs of beroepsonderwijs. Een CEFA is altijd verbonden aan een middelbare school en is vooral gericht op jongeren van 15 tot 18 jaar, die dus nog steeds leerplichtig zijn.

Het parcours bij het CEFA bestaat uit een wisselwerking tussen periodes dat de leerlingen les krijgen en stages in het werkveld. Jaarlijks worden meer dan 300 jongeren via het CEFA begeleid door een vijftigtal opleiders en gespecialiseerde begeleiders. Tijdens de lunch, klaargemaakt en geserveerd door enkele leerlingen, maken we kennis met hun manier van werken. Zo zetten ze heel hard in op het aanbieden van leerkansen via concrete werkervaringen. We wisselen ook verwachtingen uit ten aanzien van het ontmoetingsmoment. De verschillende aanwezige spelers uit Kuregem , zowel Nederlands-als Franstalig, waren vooral op zoek naar nieuwe contacten over de taal- en gemeenschapsgrenzen heen, en waren benieuwd om andere manieren van werken te ontdekken.

Het CEFA organiseert al acht jaar een jaarlijks cultuurfestival ‘Gratin de cultures’. In aanloop naar dit festival worden de leerlingen gedurende twee weken ondergedompeld in cultuur tijdens uiteenlopende artistieke workshops. Het doel: hun blik verruimen, hen nieuwe dingen laten uitproberen, hun talenten te laten ontdekken en hen uitdagen. Het eindpunt is hun ‘festivaleke’ waar ze hun artistieke producties (dans, liedjes, rap, films, fototentoonstelling,...) tonen.

Voor dit project doen ze sinds vijf jaar een beroep op een sterk partnerschap met spelers in de buurt, waaronder La Boutique Culturelle en de sociale circusplek Cirqu'Conflex. Samenwerking is heel belangrijk om dit cultuurfestival te doen slagen, van de voorbereiding tot het toonmoment. Elke partner heeft zijn eigen sterktes en werkt vanuit een eigen netwerk dat complementair is aan dat van de andere partners. Op die manier komen verschillende werelden en snelheden samen.

Het is boeiend voor de leerkrachten om te zien hoe hun leerlingen in de wereld staan, welke thema's ze naar voren schuiven om inhoud te geven aan het traject dat ze binnen het festival afleggen. De leerlingen zijn niet altijd geïntereseerd in cultuur, maar als het hen wordt aangeboden, gaan ze er vaak wel gretig op in, zoals ook duidelijk wordt in dit filmpje over het festival.

C’était convivial, un beau moment de rencontres avec des partenaires potentiels, le partage et des réflexions sur des thématiques fondamentales.

- Participant Meet & Greet

La Boutique Culturelle

Tijdens een korte wandeling in Kuregem passeren we het gebouw ‘16'Arts’, waar ook Cirqu'Conflex en het jeugdhuis Alhambra hun lokalen hebben. Zo komen we terecht bij La Boutique Culturelle. Hun doel is het bevorderen van sociale cohesie en interculturele dialoog via het artistieke. Ze initiëren ontmoeting tussen verschillende sociale en culturele groepen in en rond Kuregem.

De werking van La Boutique Culturelle bestaat sinds 1993 en omvat twee belangrijke luiken: de uitbating van een culturele en artistieke infrastructuur in Kuregem (met een expo-ruimte en plek voor voorstellingen) en de promotie, organisatie, ontwikkeling en coördinatie van sociaal-artistieke en culturele activiteiten en projectenvoor iedereen. In La Boutique Culturelle vinden onder meer tentoonstellingen, sociaal-artistieke evenementen (verfilmingen, kleine concertjes, voorstellingen,...), creatieve en expressieworkshops, conferenties, rondetafelgesprekken, debatten, vergaderingen en feestelijke activiteiten plaats. Deze activiteiten worden apart georganiseerd of passen in een breder, globaal project.

De werking van La Boutique Culturelle is steeds gebaseerd op samenwerking. Vanuit hun perspectief is het interessant om te zien dat in Gratin de cultures niet alle leerkrachten even overtuigd zijn van de meerwaarde van cultuur. In die zin vergt het project niet alleen een inzet van de leerlingen, maar ook van de leerkrachten. De uitdaging voor het project Gratin de cultures is het in stand houden van de bestaande partnerschappen, en het vergroten van het draagvlak binnen het schoolsysteem zelf. De culturele identiteit wordt, in onze superdiverse samenleving, steeds belangrijker. Daarom is het ook essentieel om jongeren al vanuit de school in aanraking te laten komen met allerlei uitingsvormen van cultuur, omdat het hen mee kan vormen.

Ik vond het interessant om op een gezellige manier kennis te maken met andere organisaties die in Anderlecht actief zijn, via de bezoeken, maar ook via de andere aanwezigen.

- Participant Meet & Greet

Brainstorm

Als afsluiter van de namiddag gingen we met kunstenares Einat Tuchman aan de slag tijdens een creatieve brainstorm. Ze vertrok hiervoor vanuit de denkwijze van de InCompany Workers’ Club, een groep van performancekunstenaars die workshops en brainstorms organiseert rond het thema "werk". De brainstorm focuste op de vraag: "Hoe groot is de afstand tussen de waarden die we aanhangen en dat wat we doen?"

We kregen de opdracht om niet alleen na te denken over de dromen die aan de basis liggen van ons werk, maar deze ook te confronteren met de dagelijkse context die ons omringt,en creatief na te denken over manieren om om te gaan met de kloof tussen beide. Dit bood een ideale context om alles wat we voordien hadden gehoord en beleefd, rechtstreeks te linken aan onze eigen werkrealiteit.--

Het project Move It Kanal, geleid door Lasso en de Erasmushogeschool Brussel, is opgezet in het kader van het operationele EFRO programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit kader is bijna 2,1 miljoen euro in het project geïnvesteerd, waarvan 50% door de Europese overheid en 50% door het Gewest wordt gedragen. De doelstelling van de EFRO-programmering is om de culturele participatie van jongeren in het kanaalgebied te versterken.

EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een instrument voor het Europese regionale beleid dat nieuwe mogelijkheden wil bieden aan Europese burgers en dat de kloof tussen de levensstandaard in de verschillende regio's wil dichten. Het vormt een investerings- en solidariteitsmechanisme van de EU dat dankzij Europese en regionale investeringen ons dagelijkse leven beïnvloedt.

Het project wordt ondersteund in cofinanciering met de VGC.

Les pistes de réflexions exprimées lors du mini atelier étaient vraiment très intéressantes!

- Participant Meet & Greet

--

Le projet Move It Kanal, porté par Lasso, et Erasmushogeschool Brussel, a pu être mis en place dans le cadre du programme opérationnel FEDER de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans ce cadre, près de 2.1 millions d’euros ont été investis dans le projet, dont 50% ont été pris en charge par les autorités européennes et 50% par la Région. L’objectif poursuivi ici par la programmation FEDER est de renforcer la participation culturelle des jeunes dans le territoire du canal .

Le FEDER (Fonds européen de Développement Régional), est un outil de la politique régionale européenne qui a pour objectif de créer de nouvelles opportunités pour les citoyens européens et de réduire les écarts de niveau de vie entre les régions. C’est un outil d’investissement de solidarité de l’UE, qui influence, grâce aux financements européens et régionaux, notre quotidien à tous.

Le projet est cofinancé par la VGC.