Als netwerkorganisatie coördineert Lasso verschillende thematische netwerken. Binnen die netwerken brengen we professionals en vrijwilligers samen die rond cultuurparticipatie werken.

Specifiek voor Lasso is dat we diverse sectoren (cultuur, onderwijs, welzijn, jeugd) bij elkaar willen brengen. Onze netwerken overstijgen ook meer lokale netwerken opgebouwd binnen een wijk, een gemeente, een brede school of een lokaal overleg. Daarnaast werken we over de gemeenschaps- en gewestgrenzen heen. Jaarlijks bereikt Lasso zo circa 300 organisaties en instellingen uit diverse sectoren. Je ontdekt deze organisaties op de pagina netwerkpartners.

Netwerk volwassenen & cultuur

Lasso heeft sinds haar oprichting een netwerk uitgebouwd rond cultuurparticipatie van volwassenen, met een specifieke focus op kansengroepen. Bij dit netwerk zijn tal van organisaties betrokken uit diverse sectoren: cultuur, welzijn, volwasseneneducatie en het socio-culturele veld.

We geven organisaties uit deze sectoren advies om met (kansen)groepen te werken rond kunst en cultuur. Ook wordt de brug geslagen naar de VGC Paspartoe voor groepen. Daarnaast ijveren we, via het project BrusselArt, voor meer afstemming van het culturele aanbod op groepen volwassenen en voor vrijwilligerswerk in de culturele sector.

Netwerk superdiversiteit

Aansluitend op dit netwerk werken we ook rond het thema van cultuurparticipatie in een superdiverse samenleving. Daarvoor werken we samen met het Minderhedenforum en het Agentschap Inburgering en Integratie/bon Brussel, bijvoorbeeld in projecten als BrusselArt en Move It Kanal.

Daarnaast betrekken we organisaties die met een etnisch-divers publiek werken ook heel bewust bij onze netwerkactiviteiten en zorgen we ervoor dat hun cultureel aanbod in de kijker gezet wordt in onze nieuwsbrieven. Op die manier willen we een diverser cultureel aanbod in Brussel ondersteunen.

Netwerk jeugd & cultuur

Lasso heeft ook een uitgebreid netwerk rond kinderen, tieners en cultuur. Dit netwerk werd opgebouwd via diverse projecten waaronder Kunst voor Ketjes, Kinderen Baas en Try Out Teens. Onze vaste partner voor deze projecten is JES vzw. Het netwerk bestaat uit tal van educatieve medewerkers, jeugdwerkers, Brede School-coördinatoren, leerkrachten, opvoeders en animatoren.

Sinds een paar jaar hebben we specifiek aandacht voor de vrijetijdsbeleving van kinderen met een beperking, o.a. dankzij onze contacten met Groep Intro. We organiseren voor dit netwerk regelmatig netwerkactiviteiten en vormingen. Binnen het project pARTicipe werken we sinds 2020 met een aantal sleutelfiguren uit dit netwerk aan experimentele proeftuinen.

De voorbije jaren lag de focus van de Lasso projectwerking op jongeren (12+) en cultuurparticipatie en kreeg ons netwerk steeds meer vorm. Binnen dit netwerk bouwen we bruggen tussen cultuur, jeugdwerk en secundair onderwijs. We hebben tal van studiedagen, vormings- en netwerkmomenten georganiseerd en ook verschillende publicaties gemaakt. Momenteel wordt dit netwerk vooral ondersteund vanuit het project Move It Kanal. Dit project focust op de cultuurparticipatie van jongeren in de Brusselse Kanaalzone. JES vzw, D’broej, MOVE, RAB/BKO, IHECS en Erasmushogeschool Brussel/Opleiding Sociaal Werk zijn onze partners.

We zetten specifiek in op de netwerking en expertise-uitwisseling tussen organisaties uit de Franstalige en Nederlandstalige gemeenschap. Bij het netwerk zijn tal van jeugdwerkers, leerkrachten en cultuurwerkers uit de Brusselse Kanaalzone en erbuiten betrokken. Sinds 2020 zorgt het Projectwww voor een verdere uitbreiding van dit netwerk: ook organisaties uit de rand worden erbij betrokken.