Hieronder lijstten we enkele mogelijkheden op om cultuurprojecten met jongeren te financieren.

VGC | Paspartoe

 • Voor wie?
  Inwoners van het Brussels hoofdstedelijk gewest, vanaf drie jaar en voor scholieren, studenten, leerkrachten en docenten van een Nederlandstalige (hoge)school of universiteit in Brussel, ongeacht hun domicilie.
 • Wat?
  Paspartoe
  is een vrijetijdspas voor Brussel. Met de Paspartoe kan je punten sparen wanneer je deelneemt aan een activiteit bij een Paspartoe-aanbieder. Mensen met een beperkt inkomen kunnen een gratis Paspartoe aanvragen en aan sterk verlaagde toegangsprijzen deelnemen aan activiteiten. Bij deze Paspartoe zit niet enkel een welkomstpakket en een cultuurbon (6€), maar ook een bonnenboekje met verschillende kortingen. Groepen kunnen via Paspartoe-groepspas een fikse korting krijgen voor groepsactiviteiten bij één van de Paspartoe-partners.

  Heb je al een UiTPAS? Dan kan je ook punten sparen én omruilen bij onze Paspartoe-partners. Ook met je Paspartoe kan je in de andere UiTPAS-regio’s terecht


VGC | Subsidie voor jeugdwerkprojecten

 • Voor wie?
  Volgende jeugdwerkinitiatieven komen in aanmerking:
  • het lokaal en regionaal particulier jeugdwerk;
  • de lokale overheden;
  • andere organisaties, voor zover zij doel- en doelgroepgericht jeugdwerkactiviteiten ontwikkelen;
  • individuele kinderen en jongeren of hun spontane, informele groeperingen.
 • Wat?
  Het gaat over één of meerdere activiteiten die niet behoren tot de normale of regelmatige werking, die als buitengewoon, uitzonderlijk, vernieuwend of experimenteel kunnen omschreven worden en beperkt zijn in tijd. De ondersteuning kan bestaan uit immateriële en materiële middelen, waaronder subsidiëring, waarmee specifieke bijstand wordt verleend om een project te realiseren.


VGC | A
Fonds

 • Voor wie?
  Individuele jongeren van 12 tot 26.
 • Wat?
  Het jongerenfonds ondersteunt projecten georganiseerd voor en door jongeren in Brussel. Elk project dat aan de voorwaarden voldoet, kan een bedrag tot maximum 3000 euro krijgen.


VGC | Bruss-it

 • Voor wie?
  Verenigingen, organisaties, groepen van burgers en burgercollectieven
 • Wat?
  Met Bruss-it steunt de VGC, in het kader van het Stedenfonds, projecten met als thema gemeenschapsvorming in de gedeelde ruimte. Dat kan bijvoorbeeld gaan over: ontmoetingen en uitwisselingen, ruimtes delen en tijdelijk invullen, sociale en culturele interventies op publieke of semi-publieke plekken...

  Het zijn projecten die de verbeelding stimuleren en die aanzetten tot ontmoeting en uitwisseling. Met Bruss-it wil de VGC ook de sociale netwerken van eenzame Brusselaars versterken. Stedelijkheid, innovatie, participatie en diversiteit zijn de sleutelwoorden.


Vlaams Overheid | Innovatieve partnerprojecten

 • Voor wie?
  Culturele organisaties die een samenwerking aangaan met een partner buiten de cultuursector
 • Wat?
  Met deze subsidie worden innovatieve samenwerkingen ondersteund. Er zijn minstens 2 partners betrokken: een culturele en een niet-culturele. Een combinatie van één of meerdere culturele partner(s) en één of meerdere niet-culturele partner(s) is ook mogelijk. Dit kunnen natuurlijke personen of organisatievormen (zowel naar publiek recht als naar privaat recht) zijn. Een commerciële speler kan bijgevolg ook aanspraak maken op subsidies.


Vlaamse overheid | Werkingssubsidies en projectsubsidies voor cultureducatieve verenigingen

 • Voor wie?
  Voor cultuureducatieve verenigingen of voor initiatieven met het volgende doel:
  • de artistieke creativiteit van kinderen of jongeren stimuleren
  • (of) kinderen of jongeren de taal van de kunsten te leren begrijpen en gebruiken.
 • Wat?
  De Vlaamse overheid voorziet twee soorten ondersteuning:
  • Werkingssubsidies voor cultuureducatieve verenigingen: verenigingen die in hoofdzaak activiteiten opzet waarbij jongeren individueel of in groep leren omgaan met artistieke expressiemogelijkheden of met vormen van erfgoed.
  • Projectsubsidies voor een artistiek project of product. Meer info ivm de subsidievoorwaarden.


Vlaamse overheid | Experimentele projecten

 • Voor wie?
  Voor verenigingen die een experimenteel project opzetten op volgende terreinen: jeugdwerk, informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd, cultuureducatie van de jeugd & bovenlokaal jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of met een handicap. De organisaties moet haar maatschappelijke zetel in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad hebben.
 • Wat?
  Experimentele projecten spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector als meer algemeen bij de jeugd leven. Ze zijn vernieuwend op het vlak van methodiek of inhoud. Voorbeelden daarvan zijn het opstarten van jeugdwerk via nieuwe methodieken of het aanspreken van nieuwe doelgroepen. De subsidie bedraagt maximaal 50 000 euro per jaar. Meer info ivm de subsidievoorwaarden.


Vlaamse overheid | Projectsubsidies aan organisaties die Brussel in de ogen van de Vlamingen bekend en aantrekkelijk maken en de Vlaamse netwerken in Brussel

 • Voor wie?
  Alle verenigingen of instellingen met rechtspersoonlijkheid, behalve handelsvennootschappen, kunnen een projectaanvraag indienen. De vereniging of instelling moet haar maatschappelijke zetel in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest of in het Nederlandse taalgebied hebben.
 • Wat?
  Via deze subsidies wil de Vlaamse overheid kwaliteitsvolle initiatieven ondersteunen die:
  • de aandacht vestigen op het belang van Brussel als hoofdstad en de kennis en beleving ervan bevorderen
  • de band tussen Brussel en Vlaanderen sterker maken
  • de betrokkenheid van de Vlaamse gemeenschap bij cultuur, educatie, jeugd, sport en sociaal gebeuren in Brussel zichtbaar maken en aanmoedigen
  • het sociale leven en de samenhang in de grootstad Brussel versterken
  • het stedelijke weefsel en de (interculturele) leefbaarheid van de grootstad versterken.


Vlaamse overheid | Werkingssubsidie bovenlokaal jeugdwerk

 • Voor wie?
  Voor jeugdhuizen
 • Wat?
  Het decreet bundelt verschillende subsidielijnen en is gericht op vier groepen van initiatiefnemers:
  • geprofessionaliseerde jeugdhuizen die inspelen op prioriteiten van het Vlaamse jeugdbeleid;
  • geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren;
  • bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap;
  • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die de samenwerking en de netwerking stimuleren tussen de lokale besturen en de jeugdverenigingen binnen hun werkingsgebied.


Vlaams Fonds voor de Letteren | Subsidies voor leesbevordering

 • Voor wie?
  Organisaties die beschikken over een rechtspersoonlijkheid kunnen een projectaanvraag indienen. Feitelijke verenigingen of natuurlijke personen kunnen geen aanvraag indienen. De organisatie moet gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied van België of in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
 • Wat?
  De subsidie ondersteunt initiatieven die werken rond leesbevordering: initiatieven die mensen willen aanzetten om de stap te zetten naar lezen of hen laten kennismaken met boeken die ze nog niet kennen. Zo wil het Vlaams Fonds voor de Letteren impulsen geven om de leescultuur, het leesklimaat en de leesomgeving in Vlaanderen te bevorderen). Daarbij wordt ingezet op volgende prioriteiten :
  • Kleinschalige participatieve projecten met kwetsbare groepen (6 trajecten/jaar ondersteund)
  • Innovatieve projecten met een bovenlokale uitstraling
  • Schrijversresidenties in scholen (2 scholen/schooljaar)


Cera | Financiële steun voor maatschappelijke projecten, o.a. rond domein Kunst en Cultuur

 • Voor wie?
  Een vzw of een feitelijke vereniging die iets organiseert dat beantwoordt aan een reële maatschappelijke behoefte en geen commerciële organisatie is.
 • Wat?
  De keuze valt op maatschappelijke projecten die voldoen aan reële behoeften en die duurzame effecten bereiken, voor de samenleving in haar geheel en voor de vennoten in het bijzonder. Bovendien moeten ze de coöperatieve waarden van Cera weerspiegelen, te weten: samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen.


Growfunding | Brussels crowdfunding platform

 • Voor wie?
  Voor iedereen die een concreet project wil realiseren in Brussel.
 • Wat?
  Brussel bruist. Vanuit de onderbuik van de stad borrelen tal van inspirerende ideeën en experimentele projecten op. Growfunding/BXL is een platform om een financieel (crowdfunding) én sociaal draagvlak te bouwen voor kleine en minder kleine stadsprojecten. Mensen en organisaties met een plan kunnen er rekenen op ondersteuning rond vragen als hoe bereik je de juiste mensen? Hoe activeer je de sociale netwerken? Hoe kan je anderen betrekken bij de realisatie van je project? Hoe maak je gepaste attenties?


Socrowd

 • Voor wie?
  Voor organisaties met een maatschappelijke meerwaarde.
 • Wat?
  Socrowd
  is een financieringsinstrument dat duurzame initiatieven in de sociale, culturele en zorgsector steunt via renteloze leningen. Particulieren investeren in de projecten waarin ze geloven. Voor elke euro die de organisatie kan verzamelen, krijgen ze drie euro ter beschikking in de vorm van een renteloze lening. De betrokken organisatie, die zal genieten van een renteloze lening, betaalt wel een kostendekkende administratieve vergoeding aan Socrowd (jaarlijkse kost van 1,3 procent op het totaal uitgeleende bedrag).