Lasso vzw hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we u op een transparante manier informeren over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij er mee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lasso vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Lasso vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 • Lasso vzw
 • Sainctelettesquare 19
 • 1000 Brussel
 • info <at> lasso.be
 • 02 513 15 90

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Lasso vzw verwerkt ten behoeve van de volgende niet-commerciële doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Lasso vzw (o.a. maar niet beperkt tot deelnemerslijsten, ...); (uitvoering overeenkomst)
 • om de kernactiviteiten van Lasso vzw als netwerkingsorganisatie te kunnen uitvoeren en haar diensten te kunnen verlenen, waaronder het faciliteren en stimuleren van netwerking tussen verschillende partners en sectoren via persoonlijke en publieke ontmoetingsmomenten, netwerkactiviteiten, vormingen, ... (gerechtvaardigd belang)
 • om het aanbod en content van Lasso vzw te kunnen analyseren en verbeteren (gerechtvaardigd belang)
 • voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen en betrokkenen op de hoogte te houden van het aanbod en de activiteiten van Lasso vzw (gerechtvaardigd belang, met mogelijkheid tot uitschrijving nieuwsbrieven)
 • voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam
 • Met betrekking tot de plek van tewerkstelling: adres, telefoonnummer, website organisatie, professioneel e-mail, beroep en betrekking, opleiding en vorming, deelname activiteiten organisatie
 • Rekeningnummer & facturatiegegevens
 • Beeld- en geluidsopnames: Tijdens de evenementen georganiseerd door ons en/of niet commerciële partnerorganisaties kan er beeld- en audiomateriaal (foto's, films, geluidsopnames, ...) gemaakt waarbij u, door uw aanwezigheid en deelname, in beeld kan komen. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt door de organisatie Lasso en haar niet commerciële partnerorganisaties voor verschillende doeleinden en via uiteenlopende kanalen, waaronder websites, sociale media, publicaties, ... Indien u niet wenst dat er beeldmateriaal van u gefilmd en verspreid wordt voor deze doeleinden, gelieve ons dit ten laatste twee dagen voor de start van het event schriftelijk te melden.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Lasso vzw verzamelt de gegevens als volgt:

 • de gegevens worden verkregen via de betrokkene
 • de gegevens worden verkregen via derden (verwerkers, partnerorganisaties, personeel dat beeld- en audiomateriaal registreert/verwerkt, overheden)
 • Minderjarigen: Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van een niet publieke database
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, server)
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • geautomatiseerde gegevensverzameling (Google Analytics)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Lasso vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be

Wijziging privacy statement

Lasso vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.